For industry / Za industriju

Bags for industry

-------------------------

Highslide JS

We adjusted our paper bags to your needs. Whether you need open mouth sacks or valve sacks, we are able to give you the appropriate quality. More than 20 years of experience and more than 100 million of made paper sacks, are guarantee to optimal quality.

We are specialized for producing small series, and we effectively respond to relatively small orders - thus we save your space, time and money. In our production, we use high quality paper, paints and adhesives of the major world producers. Our long-term cooperation with the biggest and best in the industry, guarantee the continuity of shipping raw materials and safety in the delivery of our paper packing, all in accordance with your requirements and needs.

Deadlines for delivery of our packing are the shortest. We print bags in four colors and our designers will quickly and efficiently make optimal graphic solution for your products.

Vreće za industriju

-------------------------

Highslide JS

Naše papirne vreće smo prilagodili Vašim potrebama. Bilo da vam trebaju otvorene ili ventil vreće mi smo u prilici da Vam ponudimo odgovarajući kvalitet. Više od 20 godina iskustva i više od 100 miliona napravljanih papirnih vreća garancija su optimalnog kvaliteta.

Specijalizovali smo se za proizvodnju malih serija, efikasno odgovaramo i na relativno male narudžbe – time štedimo Vaš prostor, vrijeme i novac. U svojoj proizvodnji koristimo visokokvalitetne papire, boje i ljepila velikih svjetskih proizvođača. Naša dugogodišnja saradnja sa najvećima i najboljima u branši, garancija je kontinuiteta u dopremi sirovina i sigurnosti u isporuci naše papirne ambalaže a sve u skladu sa Vašim zahtjevima i potrebama.

Rokovi za isporuku naše ambalaže su najkraći mogući. Vreće štampamo u 4 boje a naši dizajneri će brzo i kvalitetno napraviti optimalno grafičko rješenje za Vaše proizvode.

Bags for bread-baking industry

-------------------------

Highslide JS

A packaging of flour is well known to us and fully adopted technology. Our paper bags are double - layered and they fulfill all necessary requirements: they are made from raw materials which have a European Health Certificate, they are durable; we deliver them in packs of 100 pieces or piled up in the EURO palette of 5000 pieces. We make them in different sizes, packaging from 2 kg to 50 kg of flour.

They can be open mouth (closed by sewing) or valve bags with different types of valves, which we adapt to your needs and requirements. Especially, we emphasize the valve - shutter which eliminates dissipation of flour.

Vreće za mlinsko-pekarsku industriju

-------------------------

Highslide JS

Pakovanje brašna je za nas dobro poznata stvar i u potpunosti usvojena tehnoligija. Naše papirne vreće su dvoslojne i ispunjavaju sve neophodne zahtjeve: izrađujemo ih od sirovina koje imaju evropske sertfikate o zdravstvenoj ispravnosti, izdržljive su, isporučujemo ih u paketima od po 100 komada ili složene na EURO paletu po 5000 komada. Izrađujemo ih u različitim dimenzijama, za pakovanje od 2 kg do 50 kg brašna.

Mogu biti otvorene (zatvaraju se šivanjem) ili ventil vreće sa različitim tipovima ventila, koje prilagođavamo vašim potrebama i zahtjevima. Posebno ističemo ventil-zatvarač koji eliminiše rasipanje brašna.

Bags for the industry of building materials

-------------------------

Highslide JS

For the past ten years, we have been producing paper bags for packing powdery building materials - building adhesives, mortars, tile masses, plasters, facades and chalk. The bags are made in three layers; the middle layer is a polyethylene foil that protects the material from moisture.

Depending on the type and kind of your filler, we find the optimal combination of paper, the appropriate size of bag and the type of valve. We produce the bags in different sizes, for packing your materials from 2 kg to 50 kg.

Vreće za industriju građevinskih materijala

-------------------------

Highslide JS

Već desetak godina uspješno izrađujemo papirne vreće za pakovanje praškastih građevinskih materijala - građevinskih ljepila, maltera, fug masa, glet masa, fasada i krede. Vreće se izrađuju u tri sloja, središnji sloj je polietilenska folija koja štiti materijal od vlage iz vazduha.

U zavisnosti od tipa i vrste Vaše punilice, pronalazimo optimalnu kombinaciju papira, odgovarajuće dimenzije vreće i vrstu ventila. Izađujemo vreće u različitim dimenzija, za pakovanje Vaših materijala od 2 kg do 50 kg.

Bags for animal food

-------------------------

Highslide JS

The high quality of our four-color printing allows us to answer the most demanding designer’s proposals and solutions. This is a specific market where attractive design can be crucial. Small production series allow the production of paper bags designed for a precise product type. The uses of labels, that are usually stuck or stitched to your finished product, are eliminated.

Doing this, you save your money and increase worker’s productivity on the packaging. According to need, we produce the bags with special types of paper - paper with PE coating. This paper additionally protects the content of the material that is packed and it prevents from shrinking the products. If you pack animal food with the high content of fat or oil, then the bags with PE coating are the right solution for you. Paper bags stay pure and dry and the material that is packed is additionally protected and secured. We produce the bags in different sizes, for packing your materials from 5 kg to 50 kg.

Vreće za stočnu hranu

-------------------------

Highslide JS

Visok kvalitet naše četvorobojne štampe nam omogućava da odgovorimo i na najzahtjevnije dizajnerske prijedloge i rješenja. Ovo je specifično tržište gdje atraktivan dizajn može biti od presudnog značaja. Male proizvodne serija omogućavaju izradu papirnih vreća namijenjenih tačno određenoj vrsti proizvoda. Eliminiše se upotreba etiketa koje se obično lijepe ili zašivaju na Vaš gotov proizvod.

Time štedite novac i povećavate produktivnost radnika na pakovanju. Po potrebi, vreće izrađujemo sa posebnim vrstama papira - papir sa PE premazom. Ovakav papir dodatno štiti sadržaj materijala koji se pakuje i sprečava kaliranje proizvoda. Ukoliko pakujete stočnu hranu sa visokim sadržajem ulja ili masti, onda su vreće sa PE premazom pravo rješenje za Vas. Papirne vreće ostaju čiste i nezamašćene a materijal koji se pakuje dodatno je zaštićen i osiguran. Izađujemo vreće u različitim dimenzija, za pakovanje Vaših materijala od 5 kg do 50 kg.

Bags for charcoal and briquettes

-------------------------

Highslide JS

Our open mouth bags for packing charcoal grill have already found their place in retail outlets throughout Europe. Charcoal and briquettes are our local, Bosnian products, which, for years, are successfully exported to Italy, Switzerland, Germany, Austria, Netherlands, Slovenia and Croatia. The special qualities of our bags are simplicity, speed and timeliness of delivery.

Working temporary import of paper bags in Bosnia and Herzegovina, pack and fill them in Bosnia, and then re-export them for countries of final consumption - is complicated, time consuming and expensive job. Our good business practice has proved that the high-quality bags are available in Bosnia and Herzegovina and that from the date of order until the date of delivery of the finished product (charcoal grill) – do not pass more than 10 days. This speed allows you to business with minimal risk and maximal savings.

We produce the bags from special kinds of paper, paper with PE coating, thus we protect the wood charcoal from shrinking. As a special offer, we emphasize the bags with attractive lunch.

Vreće za drveni ugalj i brikete

-------------------------

Highslide JS

Naše otvorene vreće za pakovanje roštiljskog drvenog uglja su već našle svoje mjesto u maloprodajnim objektima širom Evrope. Drveni ugalj i briketi su naši domaći, bosanskohercegovački proizvodi, koji se već godinama uspješno izvoze u Italiju, Švicarsku, Njemačku, Austriju, Holandiju, Sloveniju, Hrvatsku. Poseban kvalitet naših vreća jeste jednostavnost, brzina i redovnost isporuke.

Raditi privremeni uvoz papirnih vreća u BiH, pakovati ih i puniti u BiH, pa ponovno izvoziti za zemlje krajnje potrošnje - po pravilu je komplikovan, dugotrajan i skup posao. Naša dobra poslovna praksa je dokazala da se jednako kvalitetne vreće mogu nabaviti u BiH i da od dana narudžbe do trenutka isporuke gotovog proizvoda (drvenog uglja za roštilj) - ne prođe više od 10 dana. Takva brzina omogućava Vam poslovanje sa minimalnim rizikom i sa maksimalnom uštedom.

Vreće izrađujemo i od specijalnih vrsta papira, papira sa PE premazom, time dodatno štitimo drveni ugalj od kaliranja. Kao posebnu ponudu ističemo vreće sa atraktivnom ručkom.